vezi mai mult

L E G E A patronatelor
Vezi în : româna   11.05.2000   498 Accesări   
 
Prima pagină   »  Legislație » Statutul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova
15
03.2002
Statutul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova
   
3144 Accesări  

" APROBAT "                                                            " ÎNREGISTRAT "

de Adunarea Generală                                                               de Ministerul Justiţiei al

de constituire din                                                                       al Republicii Moldova

27 ianuarie 1996                                                                      nr. 642 din 9 februarie 1996

 

  " APROBAT "                                                         " REÎNREGISTRAT "

de Adunarea Generală                                                            de Ministerul Justiţiei al

în redacţie nouă la                                                                  Republicii Moldova

06 octombrie 2001                                                                 nr. 2150 din 15 martie 2002

 

  S T A T U T U L

 

Confederaţiei  Naţionale a Patronatului

din Republica Moldova

 

     În scopul apărării drepturilor, promovării şi susţinerii intereselor economice, sociale, tehnice şi juridice de grup, traducerii in fapt a dialogului şi parteneriatului social în relaţiile cu organele puterii de stat şi cu sindicatele, cu alte organe şi organisme din Republica Moldova şi străine, stabilirii relaţiilor de colaborare şi cooperare cu structuri similare internaţionale, patronatele şi patronii, indiferent de forma capitalului statutar şi domeniile de activitate,  reprezentând  industria, agricultura, construcţiile, transportul, gospodăria comunală şi locativă, comerţul, turismul, serviciile şi altele se asociază, constituind  confederaţie patronală, în continuare Confederaţie.

 

 

     1. Denumirea, sediul, forma juridică de organizare

 

     1.1. Denumirea patronatului este CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ A     PATRONATULUI DIN REPUBICA MOLDOVA, prescurtat C.N.P.M.

     1.2. Confederaţia este o organizaţie neguvernamentală, necomercială, independentă şi apolitică, constituită pe principiul liberului consimţământ al membrilor, care îşi păstrează independenţa şi dreptul la activitate în conformitate cu prevederile statutelor proprii.

     1.3.  Sediul Confederaţiei se află în municipiul Chişinău, bulevardul Renaşterii 22/1.

     1.4. Confederaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe baza egalităţii în drepturi a membrilor săi, conducerii colective, democraţiei şi publicităţii, călăuzindu-se de Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi prezentul STATUT.

     1.5. Confederaţia are personalitate juridică şi reprezintă interesele şi drepturile patronatelor şi a patronilor în limita împuternicirilor, delegate de membrii săi.

     1.6. Confederaţia are cont de decontare la bancă în lei şi valutar, ştampilă, emblemă, formulare cu antet, alte rechizite.

     1.7. Data înfiinţării Confederaţiei este data adoptării şi semnării actului constitutiv.

     1.8. Data înregistrării Confederaţiei este data înregistrării la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

     1.9.  Durata de activitate a Confederaţiei este nelimitată.

                     

 

2. Obiectivele de activitate 

 

 

      2.1. Confederaţia susţine, apără şi promovează interesele comune economice, tehnice, juridice şi acţiunile de cooperare ale patronatelor şi patronilor, care sunt membri ai Confederaţiei, acordă sprijin acestora la elaborarea strategiilor proprii sau de grup.

       2.2. Confederaţia acţionează pentru respectarea legalităţii şi eticii profesionale în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii săi, pentru combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi a tendinţelor de monopol, a înţelegerii şi încrederii între parteneri.

      2.3.  Confederaţia promovează solidaritatea patronală în scopul participării coerente a patronatelor la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

      2.4.  Confederaţia acţionează pentru amplificarea şi accelerarea procesului de privatizare.

      2.5.  Confederaţia participă la dialogul social şi contribuie la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, realizând dreptul de participare la elaborarea şi/sau avizarea proiectelor de legi, actelor normative, programelor şi politicilor de stat, care prezintă interes pentru membrii săi şi care  influenţează asupra  activităţii economice a patronilor.

      2.6.  Confederaţia colaborează cu organele administraţiei publice de stat şi alte organisme la stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor, preţurilor mărfurilor şi serviciilor, altele.

      2.7.  Confederaţia conlucrează cu organele de specialitate din domeniul protecţiei sociale în vederea creării condiţiilor pentru redistribuirea forţei de muncă disponibilizată temporar.

      2.8.  Confederaţia îşi desemnează reprezentanţii săi în componenţa Comisiei tripartite republicane Guvern-Patronate-Sindicate, la negocierea Contractului colectiv de muncă şi la soluţionarea litigiilor colective de muncă la nivel naţional.

      2.9.  Confederaţia participă şi în cadrul altor tratative, acorduri, negocieri, stricturi şi instituţii de dialog social.

      2.10.  Confederaţia colaborează cu federaţii şi confederaţii similare din străinătate.  

      2.11.  În vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiinţată, Confederaţia sprijină membrii săi prin:

      2.11.1.  Editarea publicaţiilor de specialitate, organizarea conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor, expoziţiilor, concursurilor, altor manifestări colective de interes comun;

2.11.2.   Acumularea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor privind :

a)          legislaţia şi politica economică, financiar-bancară, valutară, fiscală, comercială, vamală a Republicii Moldova şi a altor state, piaţa cărora prezintă interes pentru membrii Confederaţiei;

b)         orientarea şi tendinţele pieţei;

c)          evoluţia cercetărilor ştiinţifice şi rezultatele acestora, tehnologiilor în diferite domenii, normelor şi standardelor;

d)         teoria şi practica managementului în condiţiile unei economii de piaţă.  

      2.11.3. Constituirea unor instituţii de ajutor şi credit mutual pentru membrii Confederaţiei;

      2.11.4. Iniţierea de acţiuni privind formarea cadrelor de înaltă calificare pentru management şi gestiune economică;

      2.11.5. Facilitarea obţinerii unor servicii de către membrii săi, inclusiv prin antrenarea instituţiilor specializate în domeniile de consultanţă, informatizare, studii de marketing şi altele în scopul fundamentării deciziilor, efectuării expertizelor, asistenţei juridice, de utilizare a sistemelor informaţionale;

2.11.6.     Promovarea unei politici comerciale corespunzătoare intereselor membrilor Confederaţiei pe terţe pieţe;

2.11.7. Organizarea unui schimb larg de informaţii în vederea dezvoltării relaţiilor de colaborare şi cooperare între membrii Confederaţiei;

2.12.             Confederaţia stabileşte relaţii cu presa şi cu alte mijloace de informare în masă în vederea asigurării unei prezenţe active a Confederaţiei şi a membrilor săi în mas-media, obţinerii încrederii şi înţelegerii publice.

2.13.             În cadrul activităţii sale internaţionale Confederaţia urmăreşte:

2.13.1. Promovarea exporturilor, atragerea investiţiilor străine, cooperarea internaţională în domeniile de activitate care prezintă interese pentru patronii şi patronatele membre;

2.13.2. Dezvoltarea  schimbului de informaţii şi publicaţii, de experienţă şi expoziţii-târguri, facilitarea de vizite reciproce între întreprinderile şi patronatele din Republica Moldova şi străine;

2.13.3. Promovarea şi apărarea intereselor membrilor săi pe plan internaţional prin:

a)     stabilirea relaţiilor de colaborare cu patronate similare din alte ţări;

          b) afilierea la uniuni patronale internaţionale şi la alte uniuni similare internaţionale;

          c) sprijinirea participării membrilor săi la reuniunile organismelor internaţionale.

      2.14. În vederea realizării obiectivelor sale Confederaţia poate constitui unităţi economice proprii şi participa ca fondator la înfiinţarea altor unităţi economice.

      2.15. Obiectivele de activitate ale Confederaţiei pot fi modificate şi/sau completate prin hotărârea Adunării Generale a membrilor Confederaţiei cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

 

      3. Membrii Confederaţiei, drepturile şi obligaţiile

 

      3.1. Membru al Confederaţiei poate fi orice patronat, indiferent de forma juridică de organizare, şi patroni în parte, indiferent de domeniul de activitate şi forma capitalului statutar, care şi-au exprimat în mod liber voinţa de a face parte din Confederaţie. Patronii, care sunt membri ai patronatelor afiliate la Confederaţie, pot deveni membri ai Confederaţiei doar cu acordul acestora.

3.2. Pot fi membri ai Confederaţiei şi alte persoane juridice neguvernamentale şi apolitice, care optează liber pentru aderarea la Confederaţie.

3.3.    Semnatarii actului constitutiv al Confederaţiei sînt membri fondatori.

3.4                    . Patronatele, patronii şi alte persoane juridice, care aderă la Confederaţie, au statut de membru plenipotenţiar sau membru asociat.

      3.5. Statutul de membru al Confederaţiei este aprobat de Consiliul de conducere al Confederaţiei.

      3.6. Calitatea de membru al Confederaţiei se poate dobândi ulterior constituirii acesteia, în baza cererii în scris, recunoaşterii şi acceptării statutului Confederaţiei.

      3.7. Membrii Confederaţiei sunt egali in drepturi şi obligaţii, care rezultă din prezentul statut, între ei nu se face nici o discriminare, pe nici un criteriu.

      3.8. Fiecare membru al Confederaţiei are următoarele drepturi:

  a) să participe la lucrările Adunării Generale a Confederaţiei, cu drept de vot, pentru adoptarea tuturor hotărârilor;

          b) să fie reprezentat în organele de conducere ale Confederaţiei în condiţiile prezentului statut;

          c) să fie apărat împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;

          d) să participe la manifestările organizate de Confederaţie în ţară şi străinătate;

          e) să beneficieze de informaţiile de care dispune Confederaţia, referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, tehnice, tehnologice şi manageriale;

          f) să primească publicaţiile Confederaţiei contra cost sau, după caz, gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări, informaţii şi reclame;

          g) să primească asistenţă şi consultaţii în vederea fundamentării deciziilor proprii.

      3.9. Fiecare membru al Confederaţiei are următoarele obligaţii:

          a) să respecte prevederile prezentului statut, să execute hotărârile organelor de conducere ale Confederaţiei;

          b) să promoveze obiectivele Confederaţiei;

          c) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în activitatea economică şi în relaţiile cu ceilalţi membri;

          d) să militeze pentru creşterea prestigiului Confederaţiei şi al membrilor acesteia, în ţară şi străinătate;

          e) să participe la acţiunile organizate de Confederaţie;

          f) să achite la timp cotizaţia de membru şi să susţină material Confederaţia.

      3.10. Membrii asociaţi beneficiază de aceleaşi drepturi de rând cu membrii plenipotenţiari, conform punctului 3.8., alineatele d, e, f şi c, după caz, şi obligaţiile menţionate în punctul 3.9., alineatele b, c, d, precum şi respectarea întocmai  a prevederilor statutului Confederaţiei.

      3.11. Calitatea de membru al Confederaţiei încetează:

           a) la cerere;

           b) prin excludere, în caz de:

           - neplata cotizaţiei în timp de un an;

- nerespectarea obligaţiilor ce-i revin potrivit statutului;

- pierderea drepturilor civile.

      3.12. Excluderea membrilor din Confederaţie este de competenţa Adunării Generale, care decide cu 2/3 din numărul voturilor prezente la Adunarea Generală. Consiliul de conducere al Confederaţiei poate hotărî suspendarea calităţii de membru al Confederaţiei până la prima Adunare Generală, în cazul în care sunt întrunite una sau mai multe prevederi ale punctului 3.11.

 

      4.   Organizarea şi conducerea Confederaţiei

 

      4.1. În cadrul Confederaţiei sînt create  patru secţiuni, conduse fiecare de  un vicepreşedinte al Confederaţiei, şi anume:

         - secţiunea agricultură şi industria de prelucrare;

         - secţiunea industrie, construcţii, transporturi, şi comunicaţii;

         - secţiunea comerţ, turism, finanţe, cooperaţie şi consum, cercetare, proiectare, învăţământ, sănătate, cultură şi alte servicii;

         - secţiunea businessului mic şi mijlociu.

      4.2. Organele de conducere sunt:

         - Adunarea Generală;

         - Consiliul de conducere;

         - Biroul permanent.

 

     5. Adunarea generală a Confederaţiei

      

 5.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Confederaţiei şi se convoacă o dată în doi ani, de regulă în trimestrul II, de preşedintele Confederaţiei.

 5.2. Adunarea Generală se mai poate convoca în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la propunerea Consiliului de conducere.

     5.3. Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată şi la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor plenipotenţiari ai Confederaţiei.

     5.4. La Adunarea Generală participă cu drept de vot delegaţi de drept şi delegaţi aleşi.

     5.4.1. Sunt delegaţi de drept la Adunarea Generală:

     - membrii Consiliului de conducere aflaţi în funcţie;

     - foştii preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Confederaţiei.

     5.4.2. Delegaţii aleşi sunt desemnaţi de fiecare membru al Confederaţiei, cu respectarea  normelor de reprezentare stabilite de Consiliul de conducere.

     5.4.3. La stabilirea acestor norme Consiliul de conducere va lua în considerare gradul de reprezentare şi nivelul cotizaţiilor plătite ca membru al Confederaţiei.

     5.5. La Adunarea Generală pot participa, cu vot consultativ, şi reprezentanţi ai membrilor asociaţi.

     5.6. Adunarea Generală este deliberativă, dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor plenipotenţiari şi nu mai puţin de 2/3 din totalul numărului delegaţilor de drept şi delegaţilor aleşi.

     5.7. Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă ( jumătate plus unul din numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi). Excepţie face numai  procedura de modificare şi completare a statutului, de reorganizare şi lichidare a Confederaţiei, de excludere a membrilor, pentru care este nevoie de votul a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi.

     5.8. Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă sau împuternicire scrisă, dată unui delegat al aceluiaşi membru al Confederaţiei. Un delegat poate deţine dreptul la un singur vot suplimentar.

     5.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

         a) aprobă statutul Confederaţiei şi propunerile de modificare-completare ale acestuia, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege;

         b) aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare,  programul de activitate al Confederaţiei;

         c) confirmă membrii Consiliului de conducere al Confederaţiei, desemnaţi conform punctului 6.2.;

         d) alege  preşedintele Confederaţiei;

         e) alege membrii Comisiei de cenzori;

         f) aprobă excluderea membrilor din Confederaţie;

         g) analizează şi aprobă raportul Consiliului de conducere;

         h) aprobă bugetul şi contribuţiile financiare ale membrilor Confederaţiei;

          i) aprobă raportul Comisiei de cenzori;

          j) aprobă nivelele pentru investiţii şi credite ce se pot credita;

         к) aprobă structura de organizare a Confederaţiei, stabileşte salariile sau indemnizaţiile pentru membrii Consiliului de conducere;

          l) ratifică afilierea la organismele internaţionale patronale sau similare;

        m)  hotărăşte reorganizarea sau lichidarea Confederaţiei;

         n) exercită alte atribuţii, care nu contravin legislaţiei în vigoare.

     5.10. Adunarea Generală alege prin vot deschis, cu majoritate simplă, organele şi comisiile sale de lucru:

         - prezidiul;

         - secretariatul;

- comisia de validare a mandatelor;

- alte comisii.

      5.11. Problemele analizate şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală se consemnează într-un proces verbal, semnat de preşedintele şi secretarul sesiunii.

    

      6. Consiliul de conducere al Confederaţiei

  

      6.1. În perioada dintre Adunările Generale organul de conducere al Confederaţiei este Consiliul de conducere - organ de reprezentare generală şi de coordonare unitară a activităţii Confederaţiei.

      6.2. Consiliul de conducere este constituit din câte doi reprezentanţi, desemnaţi de fiecare membru plenipotenţiar. Preşedintele şi directorul general executiv al Confederaţiei sunt membri ai Consiliului de conducere din oficiu. Pentru patroni, federaţii şi/sau confederaţii patronale Consiliul de conducere poate stabili norme specifice de reprezentare.

      6.3. La şedinţele Consiliului de conducere pot participa, cu vot consultativ, şi reprezentanţii membrilor asociaţi.

       6.4. Preşedintele Confederaţiei este şi preşedintele Consiliului de conducere.

       6.5. Consiliul de conducere al Confederaţiei are următoarele atribuţii:

          a) în perioada dintre Adunările Generale acţionează şi reprezintă Confederaţia în toate problemele, inclusiv cele ce ţin de competenţa Adunării Generale, cu excepţia alineatelor a), d), e), g)  şi  l) ale punctului 5.9., care sînt supuse, după caz, votului de către Adunarea Generală. Consiliul de conducere este în drept să adopte modificări şi completări în statutul Confederaţiei, dacă acestea sînt dictate de modificarea legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;

          b) asigură realizarea strategiei generale, stabilite prin statut, şi a hotărârilor Adunării generale;

          c) la propunerea preşedintelui Confederaţiei alege 4 vicepreşedinţi din rândul membrilor Consiliului de conducere şi stabileşte atribuţiile acestora;

          d) stabileşte nivelul taxelor de aderare şi a cotizaţiilor de membru, aprobă organigrama  direcţiei executive;

          e) numeşte directorul general executiv al Confederaţiei;

          f) coordonează şi controlează lucrul direcţiei executive a Confederaţiei;

          g) numeşte redactorii publicaţiilor proprii;

          h) aprobă tarifele pentru prestări, servicii şi publicaţii proprii;

          i) adoptă hotărâri privind crearea fondurilor speciale;

          j) analizează realizarea prevederilor bugetare ale Confederaţiei;

          к) prezintă Adunării Generale raportul de activitate al Confederaţiei, proiectul bugetului, propunerile de investiţii şi plafoanele de credite;

          l) aprobă organizarea de concursuri, componenţa juriilor şi premiile care se acordă;

          m) stabileşte relaţii de colaborare cu federaţii şi confederaţii patronale din alte ţări;

          n) modifică, în caz de necesitate,  bugetul  de venituri şi cheltuieli, taxele  de aderare şi cotizaţiile de membru ale Confederaţiei;

          o) hotărăşte constituirea secţiunilor şi comisiilor de specialitate;

          p) adoptă Regulamentul de organizare şi activitate al Consiliului de conducere, alte regulamente de ordin intern;

          q) alte atribuţii, care derivă din activitatea Confederaţiei şi prezentul statut.

     6.6. Consiliul de conducere poate acorda calitatea de membru onorific persoanelor, care prin activitatea lor au contribuit şi contribuie la promovarea intereselor Confederaţiei.

     6.7. Consiliul de conducere poate folosi  experţi şi specialişti pe baza de contract,  poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar.

      6.8. Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă,  o dată pe trimestru , este convocat de preşedintele Confederaţiei, Biroul permanent sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de conducere hotărăşte cu o majoritate simplă de voturi şi prezenţa a cel puţin 50% din numărul membrilor Consiliului.

      6.9. Preşedintele Confederaţiei este ales pe un termen de 4 ani şi îşi exercită împuternicirile sale în corespundere cu prezentul statut şi hotărârile Adunării Generale. Preşedintele  organizează activitatea Consiliului de conducere, reprezintă Confederaţia în relaţiile cu organele de stat şi sindicatele, organizaţiile obşteşti şi internaţionale.

      6.10. Activitatea curentă a Consiliului de conducere este prevăzută de Regulamentul de organizare şi  activitate al Consiliului de conducere.     

      6.11. Consiliul de conducere nu este în drept de a include în ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare, convocată în conformitate cu punctul 5.2, procedura de alegere a preşedintelui Confederaţiei.

      6.12. La propunerea Biroului permanent Consiliul de conducere este în drept să revadă numărul reprezentanţilor desemnaţi de fiecare membru plenipotenţiar în funcţie de valoarea  cotizaţiilor achitate.

 

       7. Biroul permanent

 

       7.1. Biroul permanent este format din preşedintele şi vicepreşedinţii Confederaţiei.

       7.2.Biroul permanent se întruneşte o dată pe lună , la cererea preşedintelui.

       7.3. Biroul permanent are următoarele atribuţii:

        - rezolvă operativ problemele curente între două sesiuni ale Consiliului de conducere;

        - elaborează diverse materiale, adoptă hotărâri  pe care, în funcţie de prevederile statutare, le prezintă spre avizare sau aprobare Consiliului de conducere;

        - propune  Consiliului de conducere diverse măsuri pentru o activitate  eficientă a Confederaţiei, inclusiv privind investiţiile şi cheltuielile necesare;

        - alte atribuţii, prevăzute de Regulamentul de organizare şi activitate a Consiliului de conducere.

      7.4. La şedinţele biroului permanent poate participa, cu vot consultativ, directorul general executiv al Confederaţiei. În funcţie de problemele discutate la şedinţe se pot invita să participe şi alţi membri ai direcţiei executive sau specialişti din domeniile respective.

 

      8. Directorul general executiv, organigrama direcţiei executive

    

      8.1. Conducerea curentă a direcţiei executive este asigurată de directorul general executiv.

      8.2. Directorul general executiv duce la îndeplinire hotărârile şi măsurile, stabilite de Adunarea Generală, Consiliul de conducere şi Biroul permanent.

      8.3. Directorul general executiv angajează Confederaţia în raporturile cu terţe persoane juridice sau fizice în limitele mandatului primit de la preşedintele Confederaţiei.

      8.4. Directorul general executiv angajează personalul direcţiei executive pe baza structurii de funcţii a acesteia, decide rezilierea contractelor individuale de muncă.

      8.5. Directorul general executiv desemnează persoana care îl înlocuieşte în timpul lipsei sale.

      8.6. Activitatea directorului general executiv este supusă controlului de către preşedintele şi Consiliul de conducere al Confederaţiei.

      8.7. Organigrama direcţiei executive cuprinde:

         - direcţii pe probleme: sociale, juridice, economice, financiare, relaţii interne şi externe;

         - secretariatul general;

         - comisiile de specialitate.

 

      9. Comisia de cenzori

 

      9.1. Comisia de cenzori este compusă din trei persoane, alese de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani.

      9.2. Comisia de cenzori activează pe baza regulamentului propriu.

      9.3. Membrii Comisiei de cenzori nu pot fi membri ai organelor de conducere sau angajaţi ai direcţiei executive a Confederaţiei.

      9.4. Comisia de cenzori verifică gestiunea Confederaţiei şi prezintă Consiliului de conducere şi Adunării Generale, după caz, rapoarte în scris asupra activităţii Confederaţiei, constatările şi propunerile sale.

      9.5. Comisia de cenzori se întruneşte la încheierea anului financiar şi ori de cîte ori este nevoie, la cererea preşedintelui Confederaţiei sau din propria iniţiativă.

      9.6. Consiliul de conducere prezintă la dispoziţia Comisiei de cenzori materialele necesare pentru exercitarea controlului.

      9.7. Comisia de cenzori hotărăşte cu o majoritate simplă de voturi.

 

      10. Mijloacele financiare

 

      10.1. Activitatea economico-financiară a Confederaţiei se desfăşoară în baza bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală sau de Consiliul de conducere, după caz.

      10.2. Veniturile Confederaţiei provin din taxele de aderare, cotizaţiile anuale, sponsorizări, contribuţii şi donaţii, vânzarea publicaţiilor proprii şi alte surse, provenite din realizarea obiectivelor statutare.

      10.3. Veniturile Confederaţiei, provenite din activitatea economică, se folosesc pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor statutare şi nu sînt destinate repartizării între membrii Confederaţiei.

      10.4. Nivelul taxelor de aderare şi a cotizaţiilor de membru sînt stabilite de Adunarea Generală  a Confederaţiei.

       10.5. Modalitatea de achitare a acestora se stabileşte de Consiliul de conducere.

       10.6. Toate cheltuielile, inclusiv amortizarea fondurilor fixe, rambursarea creditelor, plata dobânzilor, achitarea altor obligaţii prevăzute de legislaţie, se acoperă din taxe, cotizaţii şi  venituri, provenite din activitatea Confederaţiei.

      10.7. Confederaţia poate contracta credite în limitele, stabilite de Adunarea Generală

      10.8. În condiţiile  prevăzute de lege Confederaţia poate dobândi, cu titlu gratuit, orice bunuri mobile sau imobile, necesare realizării obiectivelor şi atribuţiilor statutare.

      10.9. Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Confederaţia poate constitui:

         - fondul de investiţii;

         - fondul de rezervă;

         - fondul pentru recompensarea persoanelor, care au o contribuţie deosebită la activitatea şi promovarea obiectivelor Confederaţiei;

- fondul de mecenat;

- alte fonduri.

      10.10. Excedentele sau deficitele bugetare anuale se raportează în anul următor.

      10.11. Confederaţia efectuează încasări şi plăţi prin casieria proprie şi prin conturile sale bancare.

      10.12. Mijloacele financiare se păstrează pe contul de decontare al Confederaţiei şi pot fi investite în hârtii de valoare sau în alte scopuri pentru obţinerea veniturilor, în corespundere cu legislaţia în vigoare.

 

      11. Răspunderi

 

      11.1. Confederaţia poartă răspundere pentru angajamentele sale numai prin patrimoniul care, conform legislaţiei, poate fi supus sancţionării.

      11.2. Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul Confederaţiei răspund, potrivit legii, individual şi/sau solidar, pentru prejudiciile aduse Confederaţiei datorită îndeplinirii cu rea credinţă a acestor funcţii.

      11.3. Membrii Confederaţiei nu sînt responsabili  pentru obligaţiile Confederaţiei, precum şi Confederaţia nu răspunde de obligaţiile membrilor săi.

 

      12. Alte prevederi

 

      12.1. Confederaţia se poate asocia cu alte organizaţii similare, cu persoane juridice  din ţară şi străinătate, în vederea realizării unor activităţi comune, care prezintă interes pentru Confederaţie.

      12.2. Raporturile dintre Confederaţie şi asociaţi se stabilesc prin contracte de asociere sau sub alte forme, acceptate de comun acord, care se aprobă de Consiliul de conducere şi se ratifică de Adunarea Generală.

 

      13. Susţinerea activităţii Confederaţiei

 

      13.1. Confederaţia îşi suspendă activitatea sa prin reorganizare şi lichidare în baza prevederilor prezentului statut sau prin hotărârea instanţei de judecată.

      13.2. Reorganizarea se efectuează prin hotărârea Adunării Generale. În cazul reorganizării patrimoniul Confederaţiei se transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul, stabilit de Consiliul de conducere.

      13.3. Confederaţia se lichidează prin hotărârea Adunării Generale sau  instanţei de judecată, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

      13.4. La lichidarea Confederaţiei patrimoniul ei se repartizează astfel:

          a) se achită datoriile faţă de toţi creditorii;

          b) bunurile rămase se distribuie prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului de conducere. La distribuirea bunurilor se va lua în consideraţie contribuţia fiecărui membru la realizarea veniturilor Confederaţiei.

 

      14. Dispoziţii finale

 

      14.1. Litigiile Confederaţiei cu organizaţii, instituţii ,  alte persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate se soluţionează de către organele  competente  din republică sau de peste hotare, după caz.

      14.2.  Prezentul statut intră în vigoare din momentul înregistrării lui de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.